Regulamin cmentarza parafialnego

Postanowienia ogólne

1.      Teren cmentarza jest własnością Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej

2.      Administratorem cmentarza jest Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania. Wykonuje on swoje zadania przy wsparciu przedstawicieli Rady Cmentarnej.

Postanowienia porządkowe

1.      Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do kontenera lub silosu w wyznaczonych do tego miejscach.

2.      Woda z ujęcia na terenie cmentarza może być używana jedynie do celów gospodarczych.

3.      Na terenie cmentarza zakazuje się:

a.       wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych);

b.      wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem);

c.       wprowadzania zwierząt;

d.      zakłócania ciszy;

e.       palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywanie środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;

f.        niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

g.      palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;

h.      ustawiania ławek , płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;

i.        zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego oraz utwardzania powierzchni w jego obrębie;

j.        samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków;

k.      samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

l.        prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;

m.    prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;

n.      uprawianie żebractwa;

o.      organizowania świeckich ceremonii pogrzebowych, chyba że cmentarz parafialny jest jedynym w miejscowości lub rodzina zmarłego akatolika pragnie pochować go w istniejącym grobie rodzinnym;

p.      dokonywanie innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

4      Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie ubezpieczenie oferuje).

Groby i prawo do ich nabycia

1.      Osoba nabywająca prawo do grobu lub też odpowiedzialna za pochowanie zwłok zawiera umowę z Administratorem przez fakt wpłaty pokładnego. Dokonując tej czynności strony winny określić rodzaj grobu i jego położenie oraz wskazać dysponenta grobu.

2.      Dysponent grobu, jak również wykonawcy opaski grobu ziemnego, pomnika lub grobowca, w chwili wykupu miejsca grzebalnego na cmentarzu są informowani przez Administratora o tym że:

a.         minimalne wymiary poszczególnych rodzajów grobów oraz sposób ich wykonania i zabezpieczenia określają normy prawa państwowego;

b.         odległość miedzy grobami nie może być mniejsza niż 0,5 m;

c.         przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Administratora oraz na określonych przez niego warunkach.

3.      Zmiana dysponenta grobu może dokonać się na skutek przepisania pokwitowania(umowy) na nową osobą.

4.      Jeśli osoba dysponująca grobem nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jej pochowania, chyba że inna osoba przedstawi odpowiednie orzeczenie sądu o prawie do dysponowania grobem. W przypadku gdy osoba dokonująca pochówku dysponenta grobu również umiera, następuje okres karencji 2 lata, tak by krewni mogli wyrazić swoje zainteresowanie co do dalszej troski o grób.

5.      Po upływie 20 lat od pochówku i karencji, o której mowa w p.4 gdy nikt nie wyrazi chęci troski o grób, miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora cmentarza, w celu konania następnych pochówków. W takiej sytuacji dotychczas uprawnionym osobom nie przysługuje roszczenie o przywrócenie prawa do grobu, nawet gdyby nadal troszczyły się o jego stan.

6.      Pierwszeństwo do powtórnej opłaty grobu ma osoba, na którego jest wystawione imienne pokwitowanie.

7.      Za pisemną zgodą osoby posiadającej pierwszeństwo uiszczenia powtórnej opłaty, można wystawić pokwitowanie na inną osobę będącą w stosunku pokrewieństwa do osoby zmarłej.

8.      Dysponent grobu może zrzec się swego uprawnienia na rzecz członków rodziny zmarłego. Zrzeczenie osiąga swój skutek prawny po wyrażeniu zgody przez Administratora.

9.      W przypadku gdy osoba, która nabyła prawo do grobu wielomiejscowego, zmarła, mogą w nim być jeszcze pochowane pozostałe wskazane przez nią osoby.

10.  W przypadku gdy osoba mająca prawo do grobu wielomiejscowego zmarła bez wskazania osób, o których mowa w p. 9 , w grobie tym mogą być pochowani zmarli, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez najbliższą rodzinę (osoby uprawnione) zmarłego dysponenta grobu.

11.  Dopuszcza się możliwość dokonania rezerwacji miejsca grzebalnego i miejsca pod budowę grobu murowanego na okres 10 lat. Rezerwacja rozpoczyna się z chwilą opłacenia i po upływie terminu może być przedłużana.

12.  Dokonujący rezerwacji ma pierwszeństwo w dokonaniu jej prolongacji jedynie w przypadku, gdy dane miejsce nadal przeznaczone jest na grób. Gdy Administrator podjął decyzję o innym przeznaczeniu terenu, nie można dokonać ponownej rezerwacji.

13.  Pierwszeństwo, o którym mowa w p. 12 ustaje po 60 dniach od wygaśnięcia rezerwacji.

14.  Miejsca rezerwowane nie mogą być przedmiotem obrotu, chyba że w poszczególnym przypadku zgodę na dokonanie takiej czynności wyda Administrator.

15.  Zakazuje się wykupywania przez firmy miejsc grzebalnych w celu późniejszego ich odsprzedania. Administrator może jednak polecić wybudowanie kilku piwnic rezerwowych, za których wykonanie, przy wykupie miejsca grzebalnego, zapłaci dysponent grobu.

16.  W przypadku gdy pomimo dokonania rezerwacji zwłoki osoby zmarłej zostały pochowane w innym miejscu grzebalnym, zarezerwowany plac przechodzi do dyspozycji Administratora. W takim wypadku, jak również przy zrzeczeniu się praw do grobu murowanego Administrator nie wypłaca dysponentowi odszkodowania oraz nie zwraca wniesionej już opłaty.

17.  Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób mający walory zabytku, to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu, jak i jego krewni nie są zainteresowani prolongatą i przeprowadzeniem działań konserwatorskich – może udostępnić go innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do dochowania.

18.  Procedura, o której mowa w p. 17, wymaga uprzedniego zasięgnięcia Diecezjalnego Konserwatora Zabytków oraz publicznego podania informacji o możliwości składania ofert.

19.  Prowadzenie prac budowlanych i rewitalizacyjnych wymaga zastosowania się do wskazań odpowiedniego konserwatora zabytków.

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac

1.    Wykonywanie jakichkolwiek prac na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zlecenia jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora i w porozumieniu z pracownikiem – dozorcą cmentarza, którego mianuje Administrator. On też powierza te prace osobom lub firmom kamieniarskim na podstawie sporządzonej umowy.

2.    Zezwolenia na prace budowlane i renowacyjne traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jej wydania.

3.    W wykonywaniu prac związanych z kopaniem grobów Administrator cmentarza dysponuje własnym grabarzem, przy zachowaniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

4.    Prace budowlane i renowacyjne mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora.

5.    Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać powagi miejsca oraz kolidować z ceremoniami pogrzebowymi.

6.    Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych lub poza nimi bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.

7.    Ziemia, gruz oraz inne odpady budowlane muszą być usunięte poza teren cmentarza przez wykonującego prace i na jego koszt.

8.    W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie.

9.    Administrator i dozorca cmentarza maja prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz materiałów budowlanych, używanych w trakcie prac na cmentarzu.

10.                       Wykonawca prac budowlanych i renowacyjnych odpowiada zarówno za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników oraz inne osoby, którym zlecił prace na cmentarzu.

11.                       Administrator w zależności od zaistniałej szkody lub wywołanego zgorszenia posiada prawo do stałego lub czasowego zakazu działalności na cmentarzu wykonawcy, który nie przestrzega obowiązujących norm ( w tym niniejszego Regulaminu).

Dokonywanie ekshumacji

1.      Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest dokonywana na wniosek osób uprawnionych i powinna odbywać się w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Należy przy tym zachować przepisy i zarządzenia wydane przez odpowiednie organy władzy państwowej.

Opłaty cmentarne

1.      Opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania cmentarza oraz konieczności wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych. Są one pobierane od miejsca grzebalnego, a ich wysokość zależy od rodzaju grobu i jest ustalana przez Administratora w porozumieniu z Radą Parafialną i Radą Cmentarną.

2.      Dysponent grobu ziemnego winien uzyskać zezwolenie Administratora na wzniesienie pomnika, nagrobka lub wykonania obmurowania grobu i wnieść opłatę z tego tytułu, chyba że uczynił to przy opłacie miejsca grzebalnego.

3.      Opłaty za prawo do grobu pobierane są na okres 20 lat. W tym czasie nie jest możliwe pochowanie innej osoby w grobie pojedynczym, z wyjątkiem urn. Po upływie tego okresu prawo do grobu może zostać prolongowane. W przypadku braku prolongaty grób może zostać poddany likwidacji, a miejsce wykorzystane do pochowania innej osoby, z tym że nowy dysponent grobu pokrywa koszty związane z pogłębieniem grobu i pochowaniem znajdujących się w nim szczątków.

4.      Ustala się, że okres karencji po upływie 20 lat wynosi 2 lata. Po upływie tego okresu nagrobki na miejscach ponownie nieopłaconych przechodzą do dyspozycji Administratora, a ich właścicielom nie przysługuje odszkodowanie.

5.      Dysponent grobu murowanego wieloosobowego nie ma obowiązku uiszczenia opłaty związanej z prolongatą. Wnosi jednak opłatę za pochowanie innych zwłok w pozostałych wonnych miejscach. Ponadto zawsze partycypuje w kosztach odbierania odpadów oraz utrzymania cmentarza.

6.      Odzyskiwanie miejsc do pochówku w grobach murowanych jest dopuszczalne jedynie po upływie 20 lat od ostatniego pochówku w danym pionie grobu. Należy wtedy zadbać o pochowanie szczątków ludzkich na dnie grobu oraz zachować procedury przewidziane przy ekshumacji zwłok.

7.      Zestawienie wysokości ustalonych opłat znajduje się u Administratora.

Przepis końcowy

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 6 marca 2019 roku.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.